سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

زیور مدّعیان گر به مثل سیم و زر است

لؤلؤ نظم خوشاب است زر و زیور ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - زیور مدّعیان گر به مثل سیم و زر است

cd,v lnّudhk 'v fi leg sdl , cv hsj

gؤgؤ kzl o,ahf hsj cv , cd,v lh

 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • جستجوی خواجو در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • جستجوی چو شمشیر پیکار در سعدی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی صبح در همه ی آثار
 • جستجوی بی قرار در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در سعدی
 • جستجوی برق در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507660