سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

زیور مدّعیان گر به مثل سیم و زر است

لؤلؤ نظم خوشاب است زر و زیور ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - زیور مدّعیان گر به مثل سیم و زر است

cd,v lnّudhk 'v fi leg sdl , cv hsj

gؤgؤ kzl o,ahf hsj cv , cd,v lh


 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی فارس در شهریار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی جوان در همه ی آثار
 • جستجوی قفلی در همه ی آثار
 • جستجوی معنای کشته چاه غمت را نفسی هست هنوز در شهریار
 • جستجوی صیام در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی بهشت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 367935