سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

زیور مدّعیان گر به مثل سیم و زر است

لؤلؤ نظم خوشاب است زر و زیور ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - زیور مدّعیان گر به مثل سیم و زر است

cd,v lnّudhk 'v fi leg sdl , cv hsj

gؤgؤ kzl o,ahf hsj cv , cd,v lh


 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی دیده درکار لب وکارش کنم در خاقانی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در خیام نیشابوری
 • جستجوی مرغ در انوری
 • جستجوی لاله در حافظ
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی دلا در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی بهشت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 375451