سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

زیور مدّعیان گر به مثل سیم و زر است

لؤلؤ نظم خوشاب است زر و زیور ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - زیور مدّعیان گر به مثل سیم و زر است

cd,v lnّudhk 'v fi leg sdl , cv hsj

gؤgؤ kzl o,ahf hsj cv , cd,v lh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165