سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ز کعبه روی نشاید به ناامیدی تافت

کمینه آن که بمیریم در بیابانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ز کعبه روی نشاید به ناامیدی تافت

c ;ufi v,d kahdn fi khhldnd jhtj

;ldki Hk ;i fldvdl nv fdhfhka

تعداد ابیات منتشر شده : 510165