سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

گر آید از تو به رویم هزار تیر جفا

جفاست گر مژه بر هم زنم ز پیکانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - گر آید از تو به رویم هزار تیر جفا

'v Hdn hc j, fi v,dl ichv jdv [th

[thsj 'v lVi fv il ckl c \d;hka

تعداد ابیات منتشر شده : 510165