سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

گر آید از تو به رویم هزار تیر جفا

جفاست گر مژه بر هم زنم ز پیکانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - گر آید از تو به رویم هزار تیر جفا

'v Hdn hc j, fi v,dl ichv jdv [th

[thsj 'v lVi fv il ckl c \d;hka


 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی صدف در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی خداحافظ در همه ی آثار
 • جستجوی که سرپای سازم بیایم برت در همه ی آثار
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی نگار در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712