سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

بس نگویم شمه ای از شرح شوق خود از آنک

دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - بس نگویم شمه ای از شرح شوق خود از آنک

fs k',dl ali hd hc avp a,r o,n hc Hk;

nvnsv fhan kl,nk fda hc hdk hfvhl n,sj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165