سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خواجوی کرمانی

رنجم شفا بود چو تو باشی طبیب من

دردم دوا شود چو تو درمان من شویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خواجوی کرمانی - رنجم شفا بود چو تو باشی طبیب من

vk[l ath f,n ], j, fhad xfdf lk

nvnl n,h a,n ], j, nvlhk lk a,d

تعداد ابیات منتشر شده : 510165