سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

hfv , fhn , li , o,vadn , tg; nv ;hvkn

jh j, khkd fi ;t Hvdّ , fi ytgj ko,vd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165