سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

بگشای کوی آنک قدم بر بای عقل آنک عدم

بفزای عشق آنک حرم بنمای روی آنک ارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - بگشای کوی آنک قدم بر بای عقل آنک عدم

f'ahd ;,d Hk; rnl fv fhd urg Hk; unl

ftchd uar Hk; pvl fklhd v,d Hk; hvl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165