سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

کنون طوفان مردانست و آنک طرف گل در گل

کنون بازار شیطانست و آنک موعد دیوانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - کنون طوفان مردانست و آنک طرف گل در گل

;k,k x,thk lvnhksj , Hk; xvt 'g nv 'g

;k,k fhchv adxhksj , Hk; l,un nd,hk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165