سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

لشکر بیگانه را در کشور ما راه نیست

ملک ما زیر و زبر از شهسوار دیگرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - لشکر بیگانه را در کشور ما راه نیست

ga;v fd'hki vh nv ;a,v lh vhi kdsj

lg; lh cdv , cfv hc ais,hv nd'vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165