سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

نیست صادق دشت پیمای طلب را تشنگی

ورنه هر موج سرابی جویبار دیگرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - نیست صادق دشت پیمای طلب را تشنگی

kdsj whnr naj \dlhd xgf vh jak'd

,vki iv l,[ svhfd [,dfhv nd'vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165