سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

بر من از لطف آفرین ها گفت

گفت از اینها و بیش از اینهاگفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - بر من از لطف آفرین ها گفت

fv lk hc gxt Htvdk ih 'tj

'tj hc hdkih , fda hc hdkih'tj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165