سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

قصبهای زربفت و خزهای نرم

که پوشندگان را کند مهد گرمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - قصبهای زربفت و خزهای نرم

rwfihd cvftj , ocihd kvl

;i \,akn'hk vh ;kn lin 'vl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165