سیمین ساق، بانک شعر پارسی

رتبه خوبی دو بالا می شود از چشم پاک

سرو موزون در کنار آب باشد بهترست

رتبه قبض است بیش از بسط پیش عارفان

عقده پیوند بر نخل از ثمر شیرین ترست

روز محشر که سازیم زنده

مکن از روی خلق شرمنده

رنگی دگر از گلشن رازم نتوان چید

نخلی است جنون شعله بهار ثمر داغ

روح ره زن مرد و تن که تیغ اوست

هست باقی در کف آن غزوجوست

روی تو نه روییست کز او صبر توان کرد

لیکن چه کنم گر نکنم صبر ضروری

روزی این درد از دلش زد سر

به مناجات گفت در منبر

رزم و بزمش به چشم هردو یکیست

تیز و گردنده راست چون فلکیست

رسوایی ناموس حیا بود تبسم

گل حیف نفهمید که ننگی ست درین باغ

رواقی برآورد از خاک و آب

چو شد ساخته باز گردد خراب

تعداد ابیات منتشر شده : 509595