سیمین ساق، بانک شعر پارسی

رسیدیم از قضا در جو کناری

قناتی ، آبگیری ، بیدزاری

روزه گوید کرد تقوی از حلال

در حرامش دان که نبود اتصال

رخت خویش از میانه بیرون بر

پی به وحدتسرای بیچون بر

رغم طبع جهول و نفس عجول

جهد در عرض کن نه اندر طول

رنگ این باغم ز ساز عبرت آهنگم مپرس

هرکه از خود می رود بر من قیامت می شود

رسد از هر دری گه و بیگه

طالبان را صلا که بسم الله

رسیده ایم به انجام و اول سفرست

ز راه دورتر افتاده است منزل ما

راز داران پرده سازش

آگهی یافتند از رازش

رهنما نیست آن که راهزن است

بر سر راه خلق چاه کن است

رسم تشریف و تحفه آوردن

باری از شومی که باطل شد؟

تعداد ابیات منتشر شده : 466260