سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ضربت تیغ چو نیلوفرت از خون عدو

عرصهٔ معرکه را لالهٔ نعمان کرده

ضبط نفس غنیمت عشرت شمردنست

گر بوی گل قفس شکند این چمن تهیست

ضدمن دست رد دراز کند

در نطق مرا فراز کند

ضمیر او بفرستد ز نور خویش به دل

به فرض اگر ز جهان گردد آفتاب نهان

ضروری ندارم سخن می کنم

اداهایم از عالم وام نیست

ضمیر دوست قران کرده با عداوت من

دل منست قرین گشته با محبت او

ضابط قانون دولت حافظ ملک و ملل

حارث ایران و توران باعث امن و امان

ضغیم شکار بیشهٔ صولت که هیبتش

خالی کند هزار اسد را جسد ز جان

ضعیف مرد گمان برد کو همی گوید

«خدای ما به جهان در زن و پسر دارد»

ضعف پهلو بر کمر می باید از هستی گذشت

شمع اگر تا پای خود دارد سفر بی زاد نیست


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184