سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ضرورت است که عهد وفا به سر برمت

و گر جفا به سر آید هزار چندینم

ضایع مساز حرف نصیحت به غافلان

بر روی پای خفته که پاشیده است آب؟

ضعف قطب از تن بود از روح نی

ضعف در کشتی بود در نوح نی

ضرورتست که روزی به کوه رفته ز دستت

چنان بگرید سعدی که آب تا کمر آید

ضیف با همت چو ز آشی کم خورد

صاحب خوان آش بهتر آورد

ضراب نیستم ولی از پاکی عیار

نقد سخن گواژه زن زر جعفرم

ضد من گشتند اهل این سرا

تا قیامت عین شد پیشین مرا

ضرورت شد این شغل را ساختن

چنین نامه نغز پرداختن

ضمیرم نه زن بلکه آتش زنست

که مریم صفت بکر آبستنست

ضمان دار عالم سیه تا سپید

شفاعت گر روز بیم و امید

تعداد ابیات منتشر شده : 505890