سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ضعفِ دل بر منِ سودازده شد مستولی

چیست تشویشِ دماغ آفتِ شب بیداری

ضمیر من خلیل آسا از آنست

که هم ز انگشت، خود شیرم روانست

ضمیرم در جنان زیبا زند جوش

که حوران مینهندش دربناگوش

ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد

کو دل آزاده ای کز تیغ او مجروح نیست

ضمیر روشنش از آب دولت خویش

هزار قرصۀ خورشید را زنان افکند

ضمیرش روضهٔ خیرست و توفیقش در رضوان

سرایش مسجد مجد است و تایید اندرو موذن

ضمیر عصر حاضر بی نقاب است

گشادش در نمود رنگ وب است

ضعیفان بر قوی زان سان شدند از عدلتان چیره

که جان پردلان محکوم جسم ناتوان آمد

ضبط نفس در این بحر جمعیت آفرین است

گوهر هزار قلاب مصروف کام دارد

ضمیر او تهی از بانگ تکبیر

حریم ذکر او از پا فتادهتعداد ابیات منتشر شده : 361561