سیمین ساق، بانک شعر پارسی

پسر را فرستاده ام رزمساز

که از هر سویی لشکر آرد فراز

پس من به زیر پر دو مرغ اندر

ظن چون بری که ساکن بنشینم

پهلوی پادشه شده است و بدو

جز به نیکی نبرد باید ظن

پاس مشروطه و تعهد شاه

حفظ قانون و راه و رسم سنن

پری چهرگانش بُت دلنواز

ددش یوز و مرغانش طوطیّ و باز

پس چرا در کار دین ای بدگمان

دامنت می گیرد این خوف زیان

پایاب بهر را چه مضرّت زلنگرست ؟

یا کعبه را زحلقه چه سود و زیان بود؟

پنداشتم آن یار به جز مهر نورزد

او خود به جز آنست که پنداشته بودم

پیر فرهنگ جوانی و جوان بخت شهی

که همی فخر کند از هنرش پیر و جوان

پادشاهی که خداوند جهان است به حق

تا جهان است بماناد خداوند جهانتعداد ابیات منتشر شده : 361574