سیمین ساق، بانک شعر پارسی

پی آزار مردم از جهنم کم نمی باشد

بهشت جاودان و یک نفس تشویش شیطانش

پنیراب دادن نشاید به میش

که یابد درو قطرهٔ خون خویش

پور سلطان گر برو خاین شود

آن سرش از تن بدان باین شود

پیرو قانون کورش بود و بختش رهنمون

یادگارش تخت جمشید است و نقش بیستون

پیش شاهی که سمیعست و بصیر

گفت غمازان نباشد جای گیر

پیش این شاهان هماره جان کنی

بی خبر ایشان ز غدر و روشنی

پادشاهی که به پیش تخت او

فرق نبود از امین و ظلم جو

پنجگه باید نماز آورد پیش اورمزد

کرد باید دوری از اهریمن و خونی و دزد

پهلو به کنار بستر آورد

سر پوش اجل به سر در آورد

پاسبان مست و گله مشغول و دشمن هوشیار

کار با یزدان بود کز کف برون رفته است کار

تعداد ابیات منتشر شده : 502039