سیمین ساق، بانک شعر پارسی

پیوسته دشمنان تو زین گونه مستمند

یا کشته، یا گریخته، یا بسته در حصار

پای تو اگرچه در وفا محکم نیست

در دست تو یک درد مرا مرهم نیست

پایی که نه در هوای تو در گل نیست

رایی که نه رای تو برو مشکل نیست

پدید آورد روشن گوهری را

که اندر سنگ و آهن بود پنهان

پسِ پشت از ایران و زابل گروه

سواران برگستوان ور چو کوه

پای بر فرق آفرینش نه

تا خوشی بر صراط بخرامی

پسرش را خدای مزد دهد

پیش از آن کآن پلید را بزه داد

پیداست چو روز نزد هرکس که مرا

با این لب خندان چه دل پر خونست

پایی که ز بند عالمی بیرونست

پالود به خون و زین غمم دل خونست

پدر تو که خواجه بوسعدست

به تو فرزند چشم روشن باد


 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511