سیمین ساق، بانک شعر پارسی

پیری و عشرت ایام جوانی غلط است

صبحدم رنگ نبنددگل شب بوی چراغ

پیش چشم ما که منظورست حسن عاقبت

خط مشکین صائب از زلف چلیپا بهترست

پناه جهان دین حق را نظام

ره قدس را پیشوای تمام

پادشاهی نیاید اندر چنگ

جو به جنگ و به باشگونهٔ جنگ

پادشاهی به رنج کرد به دست

آنگهی پای او به گنج ببست

پیش ما کز هر نگاهی پی به مضمون می بریم

از لب گویای خوبان، چشم گویا بهترست

پش چشم هر که از غفلت نیاورده است آب

تلخی بیداری از خواب سحر شیرین ترست

پهلوان شد سوی موصل با حشم

با هزاران رستم و طبل و علم

پیش بهرامشاه بن مسعود

ظفر و فتح با رکوع و سجود

پیش هر موری که نی در ناخنش منت شکست

خاک صحرای قناعت از شکر شیرین ترست

تعداد ابیات منتشر شده : 509595