سیمین ساق، بانک شعر پارسی

کی به فکر وعده ام آن بی وفا خواهد فتاد؟

خون اگر صائب ز چشم انتظار آید مرا

کنون بر برادر بباید گریست

ندانم مرا دشمن و دوست کیست

کای مرجان ساق لعل منقار

لعل تو گهر ز خاک بردار

که این زنگاری آئینه وش را

چو شانه باز نشناسم سر از پا

کنون ای شیر مردان گر که مردید

ازین زن، در میان خود مگردید

کجایی، ای که دلت بر هلاک ناخوش بود

بیا و مژده بدان لعل دلنواز رسان

که چون باشد سخنور مرد مؤمن

دلش بگشاد از توحید یزدان

کنون چون من زنم کی مرد گردم

چو مردان با دلم این درد خوردم

که این گردون پیرسال پرورد

زنی پیرست امّا ناجوانمرد

کسی که گوهر ذاتیش بی خلل باشد

چه التفات نماید به اختیار خسان


 • جستجوی عشق در باباطاهر
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی مرغ و ماهی از اوست در حافظ
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی شمع در صائب تبریزی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380496