کاش روزی زین ره دور و دراز

باز گشتن میتوانستیم باز

کرده بی منهج اسباب و علامات بیان

از اشارات به قانون شفا صد منهاج

کند بیگانگی هر چند گویم شرح غم با او

چه غم بودی اگر خود را به این حرف آشنا کردی

کودکی در دامن مهرش بخواب

سه ولد با چارمام و هفت باب

کمین داد سنبان و گرداب را

که کردندی از کینه گرداب را

کنم او را که او گوید روم آنجا که او پوید

چو اینم میکند اینم چو آنم کرد آن گردم

کو حریفی به حریف افکنی او که برند

از تنزل به درش باج ستانان هم باج

کردم از سجدهٔ راه تو جبین آرایی

سر اقبال من و پیشهٔ گردن سایی

کفر تو دینست و دینت نور جان

آمنی وز تو جهانی در امان

کسی بی شقه گیسو نمی بندد به خانم دل

که خلق از شقه گیسو پرستیدند خانم هاتعداد ابیات منتشر شده : 206498