سیمین ساق، بانک شعر پارسی

که گر بینمش چهر و افتد خوشم

کمان را به انگشت کوچک کشم

که پای خامه ایشان نداشت چون قدم من

تحرکی که تواند رسید زود به جائی

کبک اگر ناز به فرهاد کند جا دارد

که قدم بر قدم جلوه شیرین دارد

کیخسرو دین که در سپاهش

صد رستم پهلوان ببینم

که سالار پیران ازان شهر بود

که از بدگمانیش بی بهر بود

کمندش فتح بر فتراک بسته

سمندش ماه نو بر خاک بسته

کند چو از جرس محمل جلال تو دعوی

نهم سپهر چه باشد ورای هرزه درائی

کی شناسد قیمت و مقدار در بی معرفت

کی شناسد قدر مشک آهوی خر خیز و ختن

که دنیا را نه تیمار است و نه مهر

ز بهر تن مباش از وی به تیمار

کشت ما را حاصل، این یک خوشه بود

عالم ما، اندرین یک گوشه بود


 • جستجوی اسب در فایز
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184