سیمین ساق، بانک شعر پارسی

کاقبال کسان به زهرهٔ شیر

به زین نتوان ستد به شمشیر

کاسه پیدا اندرو پنهان رغد

طاعمش داند کزان چه می خورد

کیست که مرهم نهد بر دل مجروح عشق

که ش نه مجال وقوف نه ره بگریختن

کرده ام من به هستیت اقرار

گفته ام در تو بهترین اشعار

کوزه می بینی ولیکن آب شراب

روی ننماید به چشم ناصواب

کآخر ای چرخ بی وفایی چند

روح کاهی و عمر سایی چند

کرد نصرالسلطنه با مردم بازار جنگ

بر در مسجد به مردم کرد شلیک تفنگ

کرد قولی به عشقبازی ساز

پس بر آن قول برکشید آواز

کشیدند بر هفت فرسنگ نخ

فزون گشت مردم ز مور و ملخ

کردم از جان و دل به آن اقرار

گشتم از دین دیگران بیزار

تعداد ابیات منتشر شده : 503494