سیمین ساق، بانک شعر پارسی

گر از دنیا برنجی راه او گیر

که زین بهتر نه راه است و نه هنجار

گر نه من دیوانه گشتم زین دل بدنام خویش

بهر چه گویم صبا و مرغ را پیغام خویش

گمانست در هر شنیدن نخست

شنیدن چو دیدن نباشد درست

گذشت آن کز لب هر صاحب هوش

ز یوسف یافتی قوت از ره گوش

گر که نور خویش را افزون کنی

تیرگی را از جهان بیرون کنی

گفتم ای ماه به تحقیق کنون دانستم

که ترا همچو گل سرخ وفا نیست شعار

گه شخص بنده بستهٔ بند عنا شده

گه جان بنده خستهٔ تیر ستم شده

گهی می کرد مه را خرقه سازی

گهی مه کرد با مه خرقه بازی

گر سنگ پذیرد آب جودش

ز آتش زنه ضیمران ببینم

گر خداجویی چرا باشی گرفتار هوا

گر صمد خواهی چرا باشی طلبکار وثن


 • جستجوی اسب در فایز
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184