سیمین ساق، بانک شعر پارسی

گر چه طوبی از جهان منشور رعنایی گرفت

رتبه افکار صائب را مقام دیگرست

گرم جاودان کردی ایزد برات

نماندی لبم تشنه ز آب حیات

گه ناامیدی بجان باز کوش

که مردانه را کس نمالید گوش

گر بخواهد ز تیغ موسی وار

خشک رودی کند ز دریا بار

گفتم آهن دلی کنم چندی

ندهم دل به هیچ دلبندی

گه به عین الحیات گیرد جا

گَه شود شوم تر ز مرگ فجا

گر ترش رویی نیارد ابر و برق

رز بسوزد از تبسمهای شرق

گفت معشوقم آن که جانم داد

در ستایشگری زبانم داد

گه بخندد به دست شاه درون

گاه بر دشمنانش گرید خون

گفت تا دوست را شناخته ام

با غمش نرد عشق باخته ام

تعداد ابیات منتشر شده : 507705