سیمین ساق، بانک شعر پارسی

گر ایدونک رایش نبردست و بس

جز از من نبرد ورا هست کس

گفت آری بس آرزومندم

که به دنیا برد خداوندم

گویی از حال خود نه خرسندی

که بدین عالم آرزومندی

گفت شیخا چه حالت است تو را

که ز مردن ملالت است تو را

گوش بی دردان گران از خواب باشد بهتر است

این صدف پر گوهر سیماب باشد بهترست

گر مرادت ملک شهر موصلست

بی چنین خون ریز اینت حاصلست

گوشه گیران ایمن از آفات شهرت نیستند

در میان خلق بودن پیش دانا بهترست

گرچه بد شد مزاج بد دل ازو

عزّ حق است و ذلّ باطل ازو

گشت رام « بهار» آهویی

که ز خلق زمانه رم دارد

گر یار با جوانان خواهد نشست و رندان

ما نیز توبه کردیم از زاهدی و پیری

 • جستجوی ای باد صبا در سعدی
 • جستجوی قند و نبات است در شهریار
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی دل آرام در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی زهی در همه ی آثار
 • جستجوی کیستم در همه ی آثار
 • جستجوی ریا در همه ی آثار
 • جستجوی محتسب شیخ شدو در حافظ
 • جستجوی دور شدی رفتی در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509595