سیمین ساق، بانک شعر پارسی

گه به صلحم کشی و گاه به جنگ

گه به شهدم کشی و گه به شرنگ

گه بری بر در خراباتم

گه شوی قبله مناجاتم

گر به این عنوان تکلف مجلس آرایی کند

زود خواهد آشنایان را ز هم بیگانه ساخت

گرد کوی ملامتی روبند

حلقهٔ جان دولتی کوبند

گر برانند و گر ببخشایند

ما بر این در گدای یک نظریم

گر تو گویی خلاف عقل است این

عاقلان دیگرند و ما دگریم

گر به خشم است و گر به عین رضا

نگهی باز کن که منتظریم

گر ایدونک امروز یکبار باد

ترا جست و شادی ترا در گشاد

گیسو ز شکنج ناز ماندش

نرگس ز کرشمه بازماندش

گفت غمازی که بد گوید ترا

ضایع آرد خدمتت را سالها

تعداد ابیات منتشر شده : 502039