سیمین ساق، بانک شعر پارسی

گر بماندی چنانکه اول بود

آنچه بر تن ز دیدگان بارید

گفتی که ترا جان و جهان جز من نیست

ای جان جهان به خاک پای تو که نیست

گوگرد سرخ خواست ز من سبز من پریر

در پیشش ار نیافتمی روی زردمی

گلزار بهشت و حور خاک ره ماست

زیرا که برون کون منزلگه ماست

گردش گردون به قدر و جاه شخصت معترف

گردن دوران به جود و شکر مدحت مرتهن

گل آدم به دست لطف بسرشت

نهاد اندر گل آدم دل و جان

گرد پای خمر خواهم کرد دور

هم چو گرد قطب دوران جدی

گه گهی اندر سخن دروغ بباید

زانکه به شیرین دروغ دل بگشاید

گز نقد کنان حال مجنون

پیری سره بود خال مجنون

گر نکنی هیچ بر این وام سود

چون تو نباشد به جهان نیز خام


 • جستجوی عشق در باباطاهر
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی مرغ و ماهی از اوست در حافظ
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی شمع در صائب تبریزی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380496