درد عشق و مژده راحت زهی فکر محال

این خبر یارب کدامین بیخبر آورده است

شاخ گل از رنگ عشرت بس که بی سرمایه بود

قطره خونی به چندین نیشر آورده است

سرکشیها چون هلال اینجا به جزتسلیم نیست

تاکسی تیغی برون آرد سپر آورده است

ناصحا زحمت مکش کز دست پر شور جنون

حلقهٔ زنجیر مجنون گوش کر آورده است

خون ما را دستگاه یک رگ گل هم کجاست

تیغ قاتل رنگ وهمی در نظرآورده است

ای محیط عشق بر کم ظرفی دل رحمتی

آب شد این قطره تا یک چشم تر آورده است

آبیار ریشهٔ حسرت خیال لعل کیست

هر مژه صد خوشه سامان گهر آورده است

نالهٔ ما شیوه ها امشب به بر آورده است

نخل ماتم نوحهٔ چندی ثمر آورده است

شور اشکم بیدل از طرزکلامش آرمید

بهر این طفلان لبش گویی شکر آورده است

ششجهت یک صید تسلیم دل بی آرزوست

ضبط آغوشم جهانی را برآورده استتعداد ابیات منتشر شده : 206512