مو بمو را جای دلها ساختی

مو بدلها شانه کردی عاقبت

زلف را کردی پریشان خلق را

خان و مان ویرانه کردی عاقبت

کردی اندر کلّ موجودات سیر

جان من کاشانه کردی عاقبت

قطرهٔ اشک مرا کردی قبول

قطره را در دانه کردی عاقبت

سوختی در شمع رویت جان من

چارهٔ پروانه کردی عاقبت

در دل من گنج خود کردی نهان

جای در ویرانه کردی عاقبت

با غم خود آشنای کردی مرا

از خودم بیگانه کردی عاقبت

یک نظر مستانه کردی عاقبت

عقل را دیوانه کردی عاقبت

کم معادن بدن من الملوک

لقلوب تکاید الخلوات

و توجه حباب قدس الحق

بحضور صفا من الکدرات

تعداد ابیات منتشر شده : 59270