نگذاشته داغ تو دلی را بیدرد

سودای تو کرده عالمی سودائی

ای حسن تو مجموعهٔ هر زیبائی

وز هر دو جهان ز عشق تو شیدائی

ای نسخهٔ اصل خوبی و یکتائی

سرچشمه آبروی هر زیبائی

زاهد بتو انگبین و حور ارزانی

معشوق بما و ما باو ارزانی

ملا بتو بحث و گفتگو ارزانی

صوفی بتو وجدهای و هو ارزانی

کی باشد و کی که با پر و بال فنا

در عالم لامکان کنم پروازی

نی اهل دلی که بشنوم زو رازی

نی هم نفسی که باشدم دمسازی

از گلشن عشق یار بوئی نوزید

در زهدستان چریدهٔ معذوری

تو یار مرا ندیده ای معذوری

زان روی گلی نچیده ای معذوری

توفیق عمل بعلم هم نیز بده

آن هم تو معید نعم و هم بادی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165