« نه مرا باتکاب او پایاب »

« نه مرا با گشاد او جوشن »

دشمنانش قرین باد افراه

دوستانش قرین پاداشن

گر کشد ور رها کند، شاید

کش به پیش است تاج و تیغ و کفن

قدرت اوست برتر از قانون

هرچه خواهد دلش توان کردن

پهلوی پادشه شده است و بدو

جز به نیکی نبرد باید ظن

شاه مشروطه مرد در غربت

گشت جانش رها ز رنج و محن

نگسلم مهر، گو رگم بگسل

نشکنم عهد، گو سرم بشکن

پاس مشروطه و تعهد شاه

حفظ قانون و راه و رسم سنن

نشکنم عهد شاه را که نهند

لقب من بهار عهدشکن !

کرده با دست خود سجل که مدام

پای ننهم برون ز عهد کهنتعداد ابیات منتشر شده : 361574