گه به عین الحیات گیرد جا

گَه شود شوم تر ز مرگ فجا

ور شود سوی اوج ، شاه شود

برتر از آفتاب و ماه شود

آه از انسان که چون شود سوی پست

هیچ چیزش نمی شود پابست

نقل گفتار من کسی نشنید

نالهٔ زار من کسی نشنید

زبن سبب روز طرح بیدادی

نهم ماه و مرگ آزادی

که مبادا برون شوم ز سرای

روز شنبه نهم به مجلس پای

دوستان لابه ام نپذرفتند

یک دوتن شب به خانه ام خفتند

حیف باشدکه جلسهٔ فردا

من نباشم میان جمع شما

این مثل در جهان فسانه شده

که بود امن ، راه دزد زده

هم تواند که در درون سرا

بسپارد به کام مرگ مرا

 • جستجوی رخسار در صائب تبریزی
 • جستجوی آوارگی در همه ی آثار
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • جستجوی خواجو در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • جستجوی چو شمشیر پیکار در سعدی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی صبح در همه ی آثار
 • جستجوی بی قرار در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507660