ز کین تو غمناک گردد عدو

ز داشاب تو شاد گردد ولی

عجب دلتنگ و غمخوارم، ز حد بگذشت تیمارم

تو گویی در جگر دارم دو صد یاسیج گرگانی

نوآیین مطربان داریم و بربطهای گوینده

مساعد ساقیان داریم و ساعدهای چون فله

مهرهٔ ناچخ بکوبد مهره های گردنان

نشتر ناوک بکاود عرقهای سهمگین

چو رستم گشت در کوشش، چو حاتم گشت در بخشش

چو لقمان گشت در حکمت، چو سلمان گشت در عرفان

آرغده بر ثنای تو جان منست از آنک

پروردهٔ مکارم اخلاق تو منم

گر ندانی ز زاغور بلبل

بنگرش گاه نغمه و غلغل

درع بش، آتش جبین، گنبد سرین و آتش کتف

مشک دم، عنبر خوی و شمشاد موی و سر و یال

زده به بزم تو رامشگران به دولت تو

گهی چکاوک و گه راهوی و گهی قالوس

آهو با شیر کی تواند کوشید

جوگک با باز کی تواند پرید


 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627