سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
باباافضل کاشانی

عزت ز قناعت است و خواری ز طمع

با عزت خود بساز و خواری مطلبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

باباافضل کاشانی - عزت ز قناعت است و خواری ز طمع

ucj c rkhuj hsj , o,hvd c xlu

fh ucj o,n fshc , o,hvd lxgf

تعداد ابیات منتشر شده : 510165