سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

تحقیق را به ما و من افتاده اختلاف

در هیچ حال با نفس آیینه نیست صافآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - تحقیق را به ما و من افتاده اختلاف

jprdr vh fi lh , lk htjhni hojght

nv id] phg fh kts Hddki kdsj wht

تعداد ابیات منتشر شده : 510165