سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ای سهی قامت گلبوی صنوبر بر ما

سایهٔ سرو قدت دور مباد از سر ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ای سهی قامت گلبوی صنوبر بر ما

hd sid rhlj 'gf,d wk,fv fv lh

shdiٔ sv, rnj n,v lfhn hc sv lh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165