سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

جرعه ای زان لب شیرین به لب ما نرسید

تا لبالب نشد از خون جگر ساغر ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - جرعه ای زان لب شیرین به لب ما نرسید

[vui hd chk gf advdk fi gf lh kvsdn

jh gfhgf kan hc o,k ['v shyv lh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165