سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

تو از ما فارغ و ما با تو همراه

ز ما فریاد می آید تو خاموشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - تو از ما فارغ و ما با تو همراه

j, hc lh thvy , lh fh j, ilvhi

c lh tvdhn ld Hdn j, ohl,a

تعداد ابیات منتشر شده : 510165