سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم

نسیم عطرگردان را شِکَر در مجمر اندازیم



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم

avhf hvy,hkd vh 'ghf hknv rnp vdcdl

ksdl uxv'vnhk vh aِ;َv nv l[lv hknhcdl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165