سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم

نسیم عطرگردان را شِکَر در مجمر اندازیمآیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 167058