سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ

آن جام جمم ولی چو بشکستم هیچآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ

alu xvfl ,gd ], fkasjl id]

Hk [hl [ll ,gd ], fa;sjl id]

تعداد ابیات منتشر شده : 510165