سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

خردمندان نصیحت می کنندم

که سعدی چون دهل بیهوده مخروشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - خردمندان نصیحت می کنندم

ovnlknhk kwdpj ld ;kknl

;i sund ],k nig fdi,ni lov,a

تعداد ابیات منتشر شده : 510165