سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در

الا شهید عشق به تیر از کمان دوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در

fd psvj hc [ihk kv,n id] ;s fi nv

hgh aidn uar fi jdv hc ;lhk n,sj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165