سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آنک آدم را بدن دید او رمید

و آنک نور مؤتمن دید او خمیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - آنک آدم را بدن دید او رمید

Hk; Hnl vh fnk ndn h, vldn

, Hk; k,v lؤjlk ndn h, oldn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165