سیمین ساق، بانک شعر پارسی

جزو جزوش حقایق اسرار

هر یکی را دقایق بسیار

جاهلی کفر و عاقلی دین است

عیب جو آن و غیب گو این است

جدولش چون چهار جوی بهشت

فیض بخش از چهار سوی بهشت

جهان سربسر گفتی آهرمنست

بدامن بر از آستین دشمنست

جز خداوند خواجه ننویسد

گر عطارد ترا خطاب کند

جوابم داد یار از روی حکمت

که بایدکرد هر دم شکر نعمت

جز حیا موجی ندارد چشمهٔ ایینه ام

گرد من چندان که روبی آب پیدا می شود

جوهر اهل صفا سهل نباید شمرد

آینه گر قطره ایست بحر نما می شود

جام می دید و برگرفت به دست

سنگی افتاد و جام را بشکست

جست بر مرغ و بر زمین افتاد

صدمه ای بر دو نازنین افتاد

تعداد ابیات منتشر شده : 466260