سیمین ساق، بانک شعر پارسی

جامی آیین عاشقی این است

مهر اینست و مابقی کین است

جز از جنگ چیزی نبینیم راه

زبونی نه خوبست چندین سپاه

جهاندار بر تخت زرین نشست

خود و نامداران خسروپرست

جهان دید بر سان باغ بهار

در و دشت و کوه و زمین پرنگار

جاودان رو به سوی او آرم

دامن او ز دست نگذارم

جان و دل سوخت ز آتش غم او

سیم و زر کرد صرف ماتم او

جان ندید از جهان پر دردی

با تو جز نقد ناجوانمردی

جهانجوی دارا ز قلب سپاه

بر آشفت چون شرزه شیر سیاه

جز خلق مدان صیقل زنگار طبیعت

دلگیری این خانه به واکردن درپوش

جهاندار کیخسرو آن خوار داشت

خرد را باندیشه سالار داشت

تعداد ابیات منتشر شده : 503464