سیمین ساق، بانک شعر پارسی

جفای عشق تو بر عقل من همان مثل است

که سرگزیت به کافر همی دهد غازی

جستم از خواب وکردمش بیدار

گفتم آرام باش وگیر قرار

جهان پادشاها خدایی تراست

از تا ابد پادشاهی تراست

جستم از خواب و دیده برکردم

سوی دلدار خود نظر کردم

جلوه گر در بلند و پست تویی

قصه کوتاه هر چه هست تویی

جان باختن به کویت در آرزوی رویت

دانسته ام ولیکن خونخوار ناگزیری

جز خط دلاویز تو بر طرف بناگوش

سبزه نشنیدم که دمد بر گل سوری

جامی از غیر دوست دیده بدوز

ور نه از دیده خون فشان شب و روز

جمال ماست آدم در نهانی

نمیدانند این خلق نهانی

جریده کشایان تاریخ ساز

به چندین نمط بسته اند این طراز

تعداد ابیات منتشر شده : 509595