ز دست و پای این گردن زنان است

سراسر ملک ویران اوفتاده

پلنگی چند می خواهیم یا رب

درین دیوانه گرگان اوفتاده

رعیت گوسپنداند، این سگان گرگ

همه در گوسپندان اوفتاده

به عهد این سگان از بی شبانی ست

رمه در دست سرحان اوفتاده

به جای عنبر و مشکش کنون هست

گزنده در گریبان اوفتاده،

نهاده دین به یک سو و زهر سو

چو کافر در مسلمان اوفتاده

ترک عمل بگفته و قانع شده به قول

ای ذوالفقار حرب به سوهان فروخته! ...

از بهر جامه جنت ماوی گذاشته

وز بهر لقمه حکمت لقمان فروخته

دین است مصر ملک و عزیز اندروست علم

ای نیل را به قطرهٔ باران فروخته!

دزد هوات کرده سیه دل چنان که تو

از رای تیره شمع به کوران فروختهتعداد ابیات منتشر شده : 373712