سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ولیک با همه عیب احتمال یار عزیز

کنند چون نکنند احتمال هجرانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ولیک با همه عیب احتمال یار عزیز

,gd; fh ili udf hpjlhg dhv ucdc

;kkn ],k k;kkn hpjlhg i[vhka

تعداد ابیات منتشر شده : 510165