سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رضی الدین آرتیمانی

دماغم ز میخانه بویی کشید

حذر کن که دیوانه، هویی کشیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رضی الدین آرتیمانی - دماغم ز میخانه بویی کشید

nlhyl c ldohki f,dd ;adn

pbv ;k ;i nd,hki، i,dd ;adn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165