سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ندیدند با چرخ گردان نبرد

همی خاک برداشت از دشت مردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ندیدند با چرخ گردان نبرد

kndnkn fh ]vo 'vnhk kfvn

ild oh; fvnhaj hc naj lvn

 • جستجوی مقصد در همه ی آثار
 • جستجوی بیا در حافظ
 • جستجوی مقصد در همه ی آثار
 • جستجوی قمار باز در همه ی آثار
 • جستجوی پیران ویسه در فردوسی
 • جستجوی پیران ویسه در فردوسی
 • جستجوی پیران ویسه در فردوسی
 • جستجوی معنی در فردوسی
 • جستجوی همچون در همه ی آثار
 • جستجوی همچون در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165