سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فردوسی

ندیدند با چرخ گردان نبرد

همی خاک برداشت از دشت مردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فردوسی - ندیدند با چرخ گردان نبرد

kndnkn fh ]vo 'vnhk kfvn

ild oh; fvnhaj hc naj lvn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165