این می دیرینه در میناش نیست

شور «یارب» ، قسمت شبهاش نیست

جمله عالم ساجد و مسجود عشق

سومنات عقل را محمود عشق

عشق افلاطون علت های عقل

به شود از نشترش سودای عقل

فطرتش از سوز عشق آزاد ماند

در جهان جستجو ناشاد ماند

آتشی دارد مثال لاله سرد

شعله ای دارد مثال ژاله سرد

در صراط زندگی از پا فتاد

بر گلوی خویشتن خنجر نهاد

پا بزندان مظاهر بسته ای

از حدود حس برون نا جسته ای

دانش حاضر حجاب اکبر است

بت پرست و بت فروش و بتگر است

تا ز بند این گلستان رسته ام

آشیان بر شاخ طوبی بسته ام

گلستانی لاله زار عبرتی

چون گل کاغذ سراب نکهتیتعداد ابیات منتشر شده : 206512