از آن کشت خرابی حاصلی نیست

که آب از خون شبیری ندارد

قلندر میل تقریری ندارد

بجز این نکته اکسیری ندارد

بگو هندی مسلمان را که خوش باش

بهشتی فی سبیل الله هم هست

بهشتی بهر پاکان حرم هست

بهشتی بهر ارباب همم هست

جهان خویش ماسودا گران داد

چه داند لامکان قدر مکان را

چه حاجت طول دادن داستان را

بحرفی گویم اسرار نهان را

به شیطان آنچنان روزی رساند

که یزدان اندرآن حیران بماند

فرنگی رمز رزاقی بداند

به این بخشد از آن وا می ستاند

ند اندکشتهٔ این عصربی سوز

قیامتها که درقد قامت اوست

دوگیتی را صلا از قرأت اوست

مسلمان لایموت از رکعت اوست

 • جستجوی صوفی در حافظ
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی چشم جهانیان دونبال رنگ وبوست در رهی معیری
 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 506745