از بهر نظام قواعد دین

با دشمن دین کارزار کرده

رانده بنشاط شکار و آنگه

شیران وغا را شکار کرده

ای قاعدهٔ ملت پیمبر

چون دولت خویش استوار کرده

اخلاق ترا خالق آفرینش

از عنصر حلم و وقار کرده

آسیب سر تیر تو بهیجا

مر تیر را فلک فگار کرده

انعام یمین تو سایلان را

هنگام عطا با یسار کرده

تاثیر گل بوستان دولت

در دید بدخواه خار کرده

تو حیدر رزمی و خنجر تو

در دین عمل ذوالفقار کرده

از خلق ترا اتفاق دولت

بر خطهٔ حق شهریار کرده

در دام تو گیتی اسیر گشته

بر حکم تو گردون مدار کردهتعداد ابیات منتشر شده : 288224