حضرت والای تو اصحاب حاجت را مآل

مجلس میمون تو ارباب دانش را مآب

با جلال قدر تو نازل بود قدر فلک

با کمال جود تو باطل بود جود سحاب

در کمال تو غلط کردم، که هر فرمان بریت

هست با جاه قباد و حشمت افراسیاب

ای ترا جاه قباد و حشمت افراسیاب

پیش تیغ عزم تو منسوخ تیغ آفتاب

گشاده بر تو علی رغم خصم هر ساعت

هزار در ز سعادت مفتح الابواب

موافقان تو بادند در نشاط و نعیم!

مخالفان تو بادند در عنا و عذاب !

جهان ز عدل تو آباد باد تا محشر!

نصیب جان تو بادا ز کردگار ثواب!

همیشه تا که ایزد بود بوعد و وعید

جزای عدل ثواب و سزای ظلم عقاب

همای بخت همایون تو سیه کرده

ز رنج بداندیش تو چو پر غراب

ولی تو گهرست و وفاق تو خورشید

عدوی تو قصیست و خلاف تو مهتاب

تعداد ابیات منتشر شده : 27678