زان نکته نکته نکتهٔ رنج و جراحتست

زیم تحفه تحفه تحفه قبول خدایگان

چون نکته نکته در غزل آرم ز وصف او

بختم ز تحفه تحفهٔ دولت دهد نشان

زان باره باره بارهٔ ...............

زین خیره خیره خیرهٔ ...................

هجرانش باره باره زمن برد خواب و خور

من خیره خیره مانده ز دست عنا عیان

زان پشته پشته پشتهٔ کوه آیدم سبک

زین ذره ذره ذرهٔ گرد آیدم گران

تا پشته پشته بار فراقش همی کشم

چون ذره ذره کرد مرا بر هوا هوان

زان دجله دجله دجلهٔ بغداد را مدد

زین طرفه طرفه طرفهٔ شمشاد شد نوان

هر روز دجله دجله بر آرم من از سرشک

کو طرفه طرفه گل شکفاند ببوستان

زان قطره قطرهٔ آبست چون بخار

زین شعله شعلهٔ نارست چون دخان

چون قطره قطره آب لطیفست عارضش

وز نور شعله شعله نهاده بر ارغوان

 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی اکبر شیرازی در همه ی آثار
 • جستجوی دلا در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در همه ی آثار
 • جستجوی گیسو باد در همه ی آثار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی گندم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486263