گر آسیای بلا بر سرم بگردانند

ز بندگیت نگردم بغیبت و بحضور

بکامرانی دارم ز جاه تو توقیع

بشادمانی دارم ز جود تو منشور

خدایگانا ،سی ساله مدح خوان توام

ز مدحت تو شدم در همه جهان مذکور

برزمگاه تو از شخص بدسگالانت

شگرف مایده ای ساخته وحوش و طیور

بپیش حلم تو بس بادسار بوده جبال

بپیش علم تو بس خاکسار گشته بحور

مخالفان ترا و موافقان ترا

زکین تو همه ماتم،زمهر تو همه سور

بعلم و عدل تو رونق گرفته دولت و دین

بنوح و موسی حرمت گرفت جودی و طور

ترا بنشر ایادی صنایع معروف

ترا بقهر اعادی وقایع مشهور

زهی بعدل تو آسایش صغار و کبار

زهی بعهد تو آرامش سنین و شهور

کمینه عامل او همچو کسری و دارا

کهینه حاجب او همچو قیصر و فغفورتعداد ابیات منتشر شده : 206498