زصد داستان کان ثنای تراست

همانا که یک داستان باشدی

ملک بوالمظفر که خواهد فلک

که مانند او کامران باشدی

اگر مملکت را زبان باشدی

ثناگوی شاه جهان باشدی

ای بیک حمله گرفته ملک عالم در کنار

آفتاب خسروانی سایه پروردگار

نزد آن کش خرد نه همخوابه ست

شیر بیشه چو شیر گرمابه ست

سلام مشوق یهدی الیه

من المدح الکرائم و الصفایا

و تبلطغا تحیاتی الی من

بیثرب فی الغدایا و العشایا

فحمدا ثم حمدا ثم حمدا

لمن یعطی اذا شکر المزایا

تعداد ابیات منتشر شده : 59270