سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست

رنگ رخسار خبر می دهد از سر ضمیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست

'v f',dl ;i lvh phg \vdahkd kdsj

vk' voshv ofv ld nin hc sv qldv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165