سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

هم صحبتان به بازی شطرنج سرخوشند

تا نگذرد مزاج نفاق از سر مصافآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - هم صحبتان به بازی شطرنج سرخوشند

il wpfjhk fi fhcd axvk[ svo,akn

jh k'bvn lch[ kthr hc sv lwht

تعداد ابیات منتشر شده : 510165