بر متّکایِ سدره از این چارچوبِ شخص

پنهان ز خویش رفته و پیدا نشسته ام

می دان حقیقتم به خرابات معتکف

اندر نماز اگر به مصلّا نشسته ام

در من اگر به چشم اضافات بنگرند

این جا نی ام به مرتبه آن جا نشسته ام

تنها نی ام اگرچه که تنها نشسته ام

با خاصگانِ عالمِ بالا نشسته ام

بر نزاری گو ملامت می کنید

من غلام آن غلامم والسلام

مالِ ایتام از چه شد بر وی حلال

بر غلام از چه حرام آمد مُدام

پس اگر لالایِ او می می خورد

واونه، نزدیکِ خرد کامل کدام

بایدش گفتن ضرورت در جواب

خواجه ناقص باشد و کامل غلام

از فقیه این جا سؤالی می کنم

گر غلامی پخته باشد خواجه خام

بس که انگشتِ پشیمانی گزد

کآبِ حیوان را چرا گفتم حرام


 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627